Nastavni kadar

Ime i prezime Predmeti koji predaje
Talović Nermina Srpski i bosanski jezik
Baždar Ćama Srpski i bosanski  jezik
Zaharijević Milivoje Srpski jezik
Glogić Mersad Srpski i bosanski jezik
Suljović Esmir Francuski jezik
Abdulahović Melisa Francuski jezik
Dacić Sajma Nemački jezik
Glogić Faik Ruski jezik
Muminović Vedad Engleski jezik
Šećović Mera Engleski jezik
Vrcić Azra Engleski jezik
Hamidović Lamija Bosanski jezik
Muhović Ilda Bosanski jezk
Pajević Prvoslavka Matematika
Ljajić Ćemal Matematika
Ajdinović Senad Matematika
Baltić Faik Matematika
Paučinac Irfan Fizičko vaspitanje
Hajdarević Suad Fizičko vaspitanje
Lakota Dino Fizičko vaspitanje
Ibrović Semir Fizičko vaspitanje
Pećanin Nedžib Muzička kultura
Pećanin Denis Muzička kultura
Baždar Maida – Bajrović Amra Likovna kultura
Hodžić Merisa Likovna kultura
Gilić Nevzet Biologija
Hasanović Rasim Biologija
Suada Ćatović Hemija
Elvir Mahmutović Hemija
Babić Gorica Fizika
Hodžić Hajro Fizika
Ibrovć Ćemal Fizika
Papić Alija Fizika
Rustemović Zejna Geografija
Gobeljić Sneža Geografija
Papić Sabaheta Istorija
Šoljanin Sanela Istorija
Tripković Đorđe istorija
Talović Belma Građansko vaspitanje
Gicić Senad Tehničko obrazovanje
Toković Sead Tehničko obrazovanje
Ljajić Dino Tehničko obrazovanje
Obradović Mira Informatika
Mihajlović Dušan Verska nastava
Dramićanin Dejan Verska nastava
Zeković Semra Verska nastava
Hasanovć Mejra Verska nastava
Makić Enis Verska nastava
Brajović Violeta Razredna nastava
Čolović Gina Razredna nastava
Čingić Merima- Razredna nastava
Mašović Elisa Razredna nastava
Gurdaš Bajramka Razredna nastava
Mehmedbašić Aida – Melina Šaljić Razredna nastava
Hadžialić Mirza Razredna nastava
Bibić Ilhana – Halilović Almisa Razredna nastava
Baždarević Sanela Razredna nastava
Savković Marija Razredna nastava
Baždarević Amel Razredna nastava
Fijuljanin Elma Razredna nastava
Elezović Meliha Razredna nastava
Papić Eldan Razredna nastava