Savet roditelja

Radi ostvarivanja što bolje saradnje i učešća roditelja u ostvarivanju obrazovno- vaspitnih zadataka Škole u Školi se, kao savetodavno telo formira Savet roditelja Škole.

Savet roditelja čini po jedan predstavnik odeljenjskog Saveta roditelja. Svako odeljenje bira u Savet roditelja Škole po jednog predstavnika, javnim glasanjem, većinom ukupnog broja u odeljenju.

Članovi Saveta roditelja su:

Ime i prezime Predstavnik  odeljenja
Adela Hodžić 11,
Maja Zeković 12
Danka Pajević 13
Melisa Kurtović 14
Elvir Puljić 21
Enes Rožajac 22
Olja Šaponjić 23
Jelica Šljivančanin 31
Admir Ramović 32
Mensur Mujagić 33
Eldin Prijepoljac 41
Emir Hrnjak 42
Gordana Babić 43
Remzo Mašović 44
Amela Purković 51
Emin Koštrebić 52
Selma Mujagić 53
Dženita Hodžić 61
Ajsela Kaćevac 62
Slavica Atanacković 63
Svetlana Tripković 64
Milaheta Hrkalović 71
Sedat Vrcić 72
Mustafa Metović 73
Dževad Kalender 74
Alma Baždarević 81
Sejdefa Metović 82
Azra Hašimović 83
TRIJEBINE
Adem Karišik 11- 31,
Nazim Zuković 21- 41,
Hido Džigal 51,
Hamid Karišik 61,
Enes Kolašinac 71,
Adem Karišik 81,
Mirsad Biberović Gonje