Upis prvaka

      Нема коментара на Upis prvaka

Poštovani roditelji/staratelji,

Obaveštavamo Vas da će se upis dece u prvi razred osnovne škole, za školsku 2019/2020. godinu, obaviti u periodu od 01. aprila do 31. maja  2019. godine.

Roditelji koji svoje prvake ne uspeju da upišu do isteka roka, moći će to da urade do početka nove školske godine, 1. septembra.

Prema čl. 18. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl.gl. RS” br. 72/09; 52/11; 55/13; 35/13 – autentično tumačenje; 68/15; 62/16 – odluke US i 88/2017) u prvi razred se upisuju deca rođena od 01.03.2012.godine i deca rođena do 28.02.2013. god.

Za prevremeni upis u školu mogu se prijaviti i deca rođena od 01.03. do 01.09.2013.god. Provera spremnosti za polazak u školu ove dece vršiće se u junu 2019. godine.

Upis će se obavljati u sekretarijatu škole, svakog radnog dana od  9 – 14 časova.

Prilikom upisa (predaje tpaženih dokumenata i davanja traženih informacija) zakazuje se testiranje kod  psihologa ili pedagoga škole.

Škola može da upiše i dete sa područja druge škole, na zahtev roditelja, u skladu sa mogućnostima škole (zahtev se podnosi u slobodnoj formi prilikom upisa deteta).

Dokumenta potrebna za upis:

  1. Detetov izvod iz matične knjige rođenih (na obrascu sa hologramom u gornjem desnom uglu – može biti stariji od 6 meseci ),
  2. Potvrda o zdravstvenom stanju deteta,
  3. Potvrda o prebivalištu deteta ili roditelja (ne starija od 6 meseci)
  4. Uverenje da je dete pohađalo pripremni predškolski program (podnosi se po završetku pripremnog predškolskog programa, a preuzima se u vrtiću/predškolskoj ustanovi koju dete trenutno pohađa).

U  SKLADU SA ZAKONOM O ELEKTRONSKOJ UPRAVI ( “Službeni glasnik RS“, br.27/18), RODITELJI NISU U OBAVEZI DA ŠKOLI, PRILIKOM UPISA UČENIKA U PRVI RAZRED ŠKOLSKE  2019/2020. GODINE, DOSTAVLJAJU  IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH I DOKAZ O PRIJAVI PREBIVALIŠTA U PAPIRNOJ FORMI, VEĆ ĆE IMATI MOGUĆNOST DAPODNESU ZAHTEV ŠKOLI, DA ŠKOLA U NJIHOVO IME NAVEDENA DOKUMENTA PRIBAVI U ELEKTRONSKOJ FORMI.

RODITELJI, ODNOSNO DRUGI ZAKONSKI ZASTUPNICI UČENIKA, NAVEDENA DOKUMENTA MOGU I DALJE PO SVOM IZBORU DOSTAVLJATI U PAPIRNOJ FORMI.

Sve informacije o upisu možete dobiti od sekretara škole na telefon 020/741-038 ; 063/686512 i 0691027711

Dobro došli u Osnovnu školu „Svetozar Marković“!

                                                                                                DIREKTOR ŠKOLE

                                                                                                 Dacić Mejra,prof.